Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Statutter 2005

Tyrvingserien er en tradisjonsrik friidrettsserie som ble etablert i 1949. I et samarbeid mellom IL Tyrving og Norges Fri-idrettsforbund er serien videreutviklet og ble i 2004 lansert som en nasjonal barne- og ungdomsserie for aldersgruppen 13-19 år. Klubbene rapporterer sine resultater i et utvalg øvelser som omregnes til Tyrvingpoeng. Resultatene i serien rangeres etter flest oppnådde poeng totalt. Tyrvingserien er et tiltak for å stimulere bredden i norsk friidretten, og premiepotten til fordeling i 2005 er kr 75 000.

1.1. ARRANGØR – ADRESSE
Tyrvingserien arrangeres av IL Tyrving og Norges Friidrettsforbund (NFIF)
Seriens adresse er: IL Tyrving, Pb. 38, 1300 Sandvika.
Tlf: 91 85 43 84 Fax 91 96 78 47. E-mail: tyrving@tyrving.idrett.no

1.2. DELTAKELSE
Serien er åpen for alle lag tilsluttet NFIF. Et idrettslag kan delta med et ubegrenset antall serielag (1.lag, 2.lag osv.).

1.3. HOVEDREGLER FOR KONKURRANSEN
Klubbens 40 beste årsbesteresultater i aldergruppene 13-19 år teller med i poeng-sammendraget. De 40 resultatene skal bestå av 10 løp, 10 hopp, 10 kast og 10 valgfrie resultater. Det kan maksimalt benyttes 25 resultater av utøvere av samme kjønn. Kun resultater for utøvere født 1986 – 1992 kan benyttes.
Total poengsum er serielagets resultat. Ved like resultater går den klubben som har flest utøvere på laget foran.

1.4. STEVNERESULTATER
De resultater som benyttes skal være oppnådd i approberte stevner og må være godkjent ifølge konkurransereglene. Både utendørs – og innendørsresultater kan benyttes. I lengde og tresteg innendørs kan kun resultater oppnådd i konkurranser der gropen er i plan med planken benyttes.
En utøver kan bare telle med ett resultat i en og samme øvelse.
Som én øvelse anses også:
- Hekkeløp over en distanse, selv om hekkehøyden varierer.
- Kast med ett redskap, selv om vekten varierer.
En utøver kan maksimalt telle med resultater i fire forskjellige øvelser.
Antall tellende resultater er enten obligatoriske (fordelt på løp, hopp og kast) eller valgfrie. Hvis et obligatorisk resultat mangler, settes plassen åpen på rapport-skjemaet.
Med de begrensinger som ellers fremgår av statuttene, kan alle resultater benyttes som gir poeng for årsklassen etter gjeldende tabell. Det er m.a.o. ingen spesielle regler om antall resultater fra den enkelte øvelse.
Dersom en utøver har mindre enn fire tellende resultater på førstelaget, kan utøveren også føres opp med resultater på annetlaget, o.s.v. dog maksimalt fire resultater totalt for alle lag til sammen.
Resultater som kunne vært benyttet på førstelaget, kan ikke benyttes på annetlaget og tilsvarende på øvrige lag.

1.5. ALDERSBESTEMMELSER
Alderen regnes pr. 31. desember 2005. (En utøver som er født i 1987, anses altså som 18 år i hele 2005). For resultater oppnådd i tiden 1. november -31.desember 2004, skal poengene beregnes ut fra den alderen utøveren har pr 31.12.2005.

1.6. REPRESENTASJON
Den enkelte utøver må være medlem av vedkommende lag og representasjons-berettiget for det når serieresultatet oppnås.

1.7. VARIGHET
Serien omfatter resultater oppnådd i tiden 1. november 2004 t.o.m. 31. oktober 2005.

1.8. POENGUTREGNING
Ved utregning av poeng skal Tyrvingtabell (revidert utgave 2004) benyttes.

Tabellene baserer seg på automatisk tidtaking. Ved beregning av poeng for løp med manuell tidtaking gis et tillegg på 0,24s på distanser f.o.m. 100m t.o.m. 200m. For følgende distanser gis et tillegg på 0,20s: 60m, 80m og 300m. På 400m er tillegget 0,14s. På 600m og lengre distanser sløyfes hundredeler for automatiske tider.
Mer informasjon om poengutregning på www.friidrett.no

1.9. RAPPORTERING
Alle deltakende lag skal sende sluttrapport pr. 31. oktober. Rapporten må være sendt senest 15. november. Lag som ikke overholder fristen, må regne med å bli utelukket. Rapporten sendes til IL Tyrving, pb. 58, 1300 Sandvika. Rapporten gis på Tyrving-seriens skjema som IL Tyrving og NFIF utarbeider i fellesskap: Skjemaet blir gjort tilgjengelig på IL Tyrvings hjemmeside og må fylles ut nøyaktig. Hekkehøyder og kastvekter må oppgis. Automatiske tider angis alltid med 2 desimaler selv om andre desimal er 0. Manuelle tider angis alltid bare med 1 desimal.
IL Tyrving ber om at klubbene sender inn løpende rapporter med jevne mellomrom for å øke spenningen i serien. Tyrvingserien rapportskjema kan benyttes til interimsrapportering, men det er tilstrekkelig å kun sende inn poengsummer på angitt dato. Jevnlige statusrapporter vil bli lagt ut på NFIF’s hjemmeside friidrett.no. Alle mottatte oppdateringer vil til enhver tid bli lagt ut på IL Tyrvings hjemmeside.

1.10. RESULTATLISTER
Fullstendige resultatlister vil etter endt sesong bli sendt som e-post til alle deltakende lag, samt bli offentliggjort på Internet.
Resultater fra Tyrvingserien vil kunngjort på www.friidrett.no innen 15.desember 2005.

1.11. PREMIERING
Det er følgende pengepremier i Tyrvingserien 2005:
Nr 1: 10 000
Nr 2: 7 500
Nr 3: 5 000
Nr 4: 4 000
Nr 5: 3 000
Nr 6: 2 500
Nr 7: 2 000
Nr 8: 1 500
Nr 9: 1 250
Nr 10: 1 000
Nr 11: 750
Nr 12: 500
Alle deltagende lag får en premie på minst kr 250.
Premieutdeling vil bli foretatt på Tyrvinglekene 2006.

1.12. PÅMELDING
Påmelding med angivelse av de aktuelle enkeltserier sendes Tyrvingseriens adresse (kfr. pkt. 1.1.) Startkontingenten er kr 200 for hver klubb. Det betales ikke startkontingent for 2. lag, 3. lag o.s.v.
Startkontingenten innbetales til Tyrvingseriens bankkonto 9235.17.25747 ved påmelding.
Frist for påmelding av klubben er 1 juli ved innbetaling av startkontingenten. Ved endelig innrapportering kan man sende inn resultater på flere lag fra samme klubb. (31.05.2005)


!