Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Virksomhetsplan for Sportskomiteen 2006


Sportskomiteens virksomhetsplan skal fastsette retningslinjene for klubbens sportslige virksomhet. Den redigeres hvert år og godkjennes av årsmøtet.

Under finnes sportskomiteens virksomhetsplan for 2006. Den inneholder retningslinjer og målsettinger for sportslig virksomhet i Tyrving.

Som vedlagte filer (nederst på siden) finnes også sportskomiteens virksomhetsplaner for år 2000 til år 2005, og Tyrvings konkrete sportslige mål for år 2002 og år 2005. Målene er markert med blått eller rødt, avhengig av om de ble oppnådd eller ikke (tallene i parantes viser resultatene).

Sportslig Virksomhet

Rekrutter
Drive rekruttering i klubben med 1-2 rekruttkurs i året (fortrinnsvis på våren) for både barn og foreldre, med mål om å rekruttere o-familier og med vekt på lek og moro. Arrangere trening en gang i uken for de viderekomne rekruttene, samt oppfølging på rekruttløp. Oppfølging av andre års og tredjeårs rekrutter som ikke er integrert i ungdomsmiljøet. Støtte opp om andre klubber i nærmiljøet og deres rekrutteringsvirksomhet, og invitere til deltagelse på Tyrvings treninger.

Ungdommer
Følge opp ungdommene videre etter rekruttstadiet, med vekt på det orienteringstekniske og det sosiale. Arbeide for å få til en enda bedre overgangsordning mellom rekruttvirksomhet og ungdomsvirksomhet, som tar vare på ungdommene og forebygger frafall. Arrangere en o-teknisk hovedtrening i uken som er tilrettelagt for ungdommene. Støtte opp om og samarbeide med andre klubber i nærmiljøet og deres ungdomsvirksomhet, og invitere til deltagelse på Tyrvings treninger.

Mål: Å være blant de største ungdomsklubbene i landet når det gjelder bredde.

Juniorer
Tilbud om personlig oppfølging til de som ønsker det og viser vilje til å satse på orientering. Enten i form av personlig trener, en eller flere juniortrenere eller samtalegruppe ledet av en ressursperson i klubben. Dra nytte av seniorenes erfaringer i juniorarbeidet, og trekke seniorene inn på oppfølging av juniorene. Treninger med høy kvalitet for alle, og minst en o-teknisk trening i uken i forbindelse med klubbens hovedtrening. Større vekt på det fysiske og orienteringstekniske, men fortsatt prioritering av det sosiale. Invitere til samarbeid med andre klubber i nærmiljøet. Satsing på de beste, inkludert økonomisk støtte. Godt samlingstilbud med høy kvalitet, rettet mot de konkurransene det satses på. Opplegget og tilbudet bør være så godt at det er naturlig for innflyttere til Oslo-området å komme til Tyrving.

Mål: Å være blant de største og beste juniorklubbene i landet.

Seniorer
Tilbud om personlig oppfølging til de beste seniorene og treninger med høy kvalitet for alle. Legge til rette for personlig utvikling, og kunne tilby økonomisk støtte til de som viser vilje til å satse og som kan vise til resultater. Vekt på det fysiske og orienteringstekniske, men også ivaretakelse av det sosiale. Godt samlingstilbud med høy kvalitet, rettet mot de konkurransene det satses på. Opplegget og tilbudet bør være så godt at det er naturlig for innflyttere til Oslo-området å komme til Tyrving.

Mål: Bygge opp en elitestall rundt de løperne vi har i dag, og beholde løperne i klubben. Etablere oss blant de tre beste seniorklubbene i Norge.

Veteraner
Tilbud om trening med høy kvalitet for alle. Bredt og fleksibelt treningstilbud. Rekruttering av innflyttere til Oslo-området.

Elite

Kortsiktige mål
Bygge opp et elitemiljø rundt dagens Tyrving løpere. Klubben skal tilrettelegge aktivitetene slik at spesielt satsningsvillige og talentfulle utøvere kan utvikle seg mot yttergrensen av sitt potensiale. De ekstrakostnadene en slik satsing medfører dekkes gjennom sportskomiteens budsjett. Det opprettes en VM gruppe bestående av løpere som har mulighet for å kvalifisere seg for internasjonale mesterskap. For juniorer opprettes det en elitegruppe for juniorer, der alle blir tilbudt plass men der det skilles mellom de som har skrevet under avtale og de som ikke har det. For seniorløpere som satser mot NM og stafetter opprettes det en stafettgruppe. Samlet utgjør disse tre gruppene elitegruppen i Tyrving. Alle eliteløperne, med unntak av enkelte juniorer, undertegner en eliteavtale med klubben, der de skriver under på nærmere bestemte forpliktelser.

Det er et mål at en eller flere Tyrvingløpere skal være med i NOFs grupper, på representasjonslag eller ta medalje i NM for junior og senior. Samtidig skal disse eliteløperne bidra på en positiv måte i klubbmiljøet og fremme orientering som idrett i vårt nærmiljø.

Orientering er også en lagidrett og det er et mål at Tyrving skal ha et sterkt og konkurransedyktig stafettlag i alle store stafetter, nasjonalt og internasjonalt. Klubben skal jevnlig forsvare en plass blant de tre beste norske klubbene, både på herre- og damesiden.

Det skal arbeides for økt rekruttering av løpere som flytter til Oslo-området, først og fremst ved å ha et så godt sportslig tilbud at Tyrving blir et naturlig valg for innflyttere til Oslo-området. Vi trenger flere løpere på alle nivåer, da bredde anses som minst like viktig som eliteløpere for et stabilt godt lag.

Langsiktige mål
Bygge opp en sterk elitestall på linje med de etablerte eliteklubbene i Norge. Bygge opp en stafettkultur i klubben og kjempe i toppen i de store nasjonale og internasjonale stafettene. Ha individuelle løpere på internasjonalt nivå og i norgestoppen, samt bygge opp en vinnerkultur i klubben. Seier i 10mila 2010!

Bredde

Kortsiktige mål
Bli den sterkeste breddeklubben i Norge på alle plan (rekrutter, ungdommer, juniorer, seniorer og veteraner). Forsvare en topp-plassering i de store breddestafettene. Største klubb på alle større arrangementer i Norge.

Langsiktige mål
Bygge opp en bredde på linje med de store breddeklubbene i Sverige og Finland. Seier i 15stafetten og 25manna.

Trening

Kortsiktige mål
Klubben skal opprettholde et godt og variert aktivitetsnivå (tilbud om 2-3 treninger i uken) hele året. Det legges særlig vekt på aldersgruppen opp til 25 år (ungdoms- og juniorgruppen, samt de yngre seniorene), men treningene skal legges opp slik at det er et bra tilbud også for alle andre medlemmer i klubben som ønsker å delta. Det skal bestrebes å ha treninger med høy kvalitet. Det er et mål å få flere jevnlig på trening.

I vinterhalvåret bør treningstilbudet være fleksibelt, slik at flest mulig kan delta. Om sommeren bør treningen i hovedsak fokuseres på det o-tekniske, men også med en fysisk fellestrening i uken.

Samarbeidet med Fossum videreutvikles. Det er et mål å bygge opp et godt samarbeid som kan gi klubbens løpere et enda bedre treningstilbud. Samarbeid mellom de ulike aldersgruppene i klubben vektlegges for å bedre det sosiale samholdet i ungdomsgruppen. Det skal legges vekt på samarbeid mellom rekruttkomiteen og sportskomiteen (ved ungdomsgruppa) om treninger og samlinger for de yngre, slik at løperne fra rekruttgruppen integreres i det øvrige klubbmiljøet på en naturlig måte.

Langsiktige mål
Bygge videre på det treningstilbudet vi har i dag med mål om å øke kvaliteten ytterligere. Innarbeide rutiner og retningslinjer som kan følges i årene som kommer, slik at kontinuiteten opprettholdes. Ivareta den kompetansen vi i dag har, og bringe kompetansen videre til kommende generasjoner. Tyrving skal ha det beste treningstilbudet i Oslo-området.

Samlinger

Klubben skal videreutvikle det samlingstilbudet vi har i dag, slik at vi har det beste samlingstilbudet innen orientering. Klubben skal opprettholde tilbudet med en skisamling, to barmarkssamlinger før påske, påskesamling og samlinger i løpet av sesongen rettet mot prioriterte konkurranser.

Oppfølging

Rekrutter
Rekrutteringen drives av rekruttkomiteen, ved at det holdes 1-2 rekruttkurs i året og deretter ved at rekruttene følges opp på rekruttløp. Andreårs- og tredjeårs rekrutter følges opp av en gruppe underlagt rekruttkomiteen.

Ungdom
Ungdomsgruppen ledes av en oppmann når det gjelder det sportslige opplegget, mens den sosiale biten drives av ungdommene selv ved en egen ungdomskomite. De yngre og mindre rutinerte ungdommene får oppfølging av en oppfølgingsgruppe på treninger og enkelte samlinger, mens de eldre og mer rutinerte ungdommene får oppfølging av juniortrenerne og eliteløperne på enkelte treninger og samlinger.

Juniorer
Alle juniorene skal få oppfølging av 1-2 juniortrenere. De som ønsker tett personlig oppfølging skal få tilbud om det. Alle juniorene skal få tilbud om o-teknisk oppfølging på treninger og samlinger. 16 åringene integreres i juniorgruppa når det gjelder oppfølging.

Seniorer
Alle seniorer som viser vilje til å satse og kan vise til resultater, skal ha en personlig trener med bra o-teknisk erfaring og gjerne også kompetanse innen fysisk og mental trening, hvis de ønsker det. Seniorer som kvalifiserer seg for NOFs grupper får dessuten oppfølging gjennom landslagstrener, men kan også får oppfølging gjennom klubbens ressurspersoner hvis de ønsker det.

(26.01.2006)

Vedlagte filer

Sportskomiteens virksomhetsplan 2000
Sportskomiteens virksomhetsplan 2001
Sportskomiteens virksomhetsplan 2002
Sportskomiteens virksomhetsplan 2003
Målsettinger 2002 (inkl resultater)
Målsettinger 2003 (inkl resultater)
Sportskomiteens virksomhetsplan 2004
Sportskomiteens virksomhetsplan 2005
Sportskomiteens virksomhetsplan 2006
Målsettinger 2004 (inkl resultater)
Målsettinger 2005 (inkl resultater)
Målsettinger 2006

!